Hospital Tanah Merah
Kelantan
Hospital Tanah Merah 17500 Tanah Merah Kelantan Darul Naim