Hospital Melaka
Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil, 75400 Melaka, Malaysia